Boletellus chrysenteroides

Both photos (above & below) were taken in Bayfield
Both photos (above & below) were taken at Levis Mound Recreation Area