Dothistroma pini (Synonym Mycosphaerella septosporum)  
                  (Dothistroma needle blight of pine)

Both photos (above & below) were taken at Levis Mound Recreation Area