Phaeophyscia hirtella
Photo was taken at Chiwaukee Prairie State Natural Area