Phaeophyscia sciastra
Photo was taken at Borah Creek Prairie State Natural Area