Physcia dubia

Both photos (above & below) were taken on Washington Island
Photo was taken at Audubon Goose Pond, Columbia County