Xanthoria sorediata, synonym Rusavskia sorediata
Both photos (above & below) were taken at Gibraltar Rock State Natural Area

Photo was taken at Gibraltar Rock State Natural Area